Obsługa prawna

 

 
 

AKTYWNIE PRZEZ ŻYCIE (woj. mazowieckie)

Informujemy, że rozpoczęła się realizacja projektu Aktywnie przez życie”  nr umowy RPMA.09.01.00-14-9682/17 realizowanego przez Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, oś 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 

 Projekt jest realizowany w okresie 01/06/2018r. – 31.03.2019r.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Do projektu zapraszamy 50 osób w tym 30k, 20m zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w wieku powyżej 18 lat, będących osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włącz. społecznego i zwalczania ubóstwa z wyk. środków EFS i EFRR na lata 2014-2020tj.-Osoby, dla których ustalono III profil pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Osoby korzystające z PO PŻ., Osoby z niepełnosprawnością, Osoby, o których  mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, [1)bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,2)uzależnionych od alkoholu, 3)uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, 4)chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia  psychicznego, 5)długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 6) zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, 7)uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, 8)osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz  uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.], Osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczająca pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością, Osoba niesamodzielna, Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, oraz nie należą do osób z grupy Osoba jest bezrobotną będącą klientem PUP zakwalifikowaną do I i II profilu, Osoba odbywająca karę pozbawienia wolności. 

UCZESTNIKOM I UCZESTNICZKOM PROJEKTU OFERUJEMY KOMPLEKSOWE WSPARCIE W ZAKRESIE:

1)    Indywidualną Ścieżkę Reintegracji –( zajęcia indywidualne 50 os x 8 godz.)

2)    Trening umiejętności społecznych i wzmocnienie kompetencji społecznych (zajęcia grupowe - 60 godz. x 5 grup)

3)    Poradnictwo psychologiczne (zajęcia indywidualne - 50 os. x 6 godz.)

4)    Wsparcie szkoleniowe wynikające z IPD

- Materiały szkoleniowe

- catering

- średnio 120h/UP (śr. 15 dni szkoleniowych po 8h/dzień)

-Stypendium szkoleniowe w wysokości 8,59pln za każdą godzinę odbytego wsparcia

- Zwrot kosztów dojazdu

-Zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi

5)    3-miesięczne Staże zawodowe

Stypendium stażowe w wysokości 1298,83pln x 3 mieś/os

- Zwrot kosztów dojazdu

-Zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi

 

 

6)    Pośrednictwo pracy

Cel główny projektu to: Wzrost aktywności zawodowej, edukacyjnej i społecznej w okresie. 01.06.2018-31.03.2019 r. w grupie 50 osób (w tym 30K i 20M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włącz. społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, a także os. w ich otoczeniu z terenu woj. mazowieckiego. 

Główne rezultaty: uzyskanie zatrudnienia przez minimum 22% uczestników projektu (UP)

 

Wartość projektu: 677 949,69 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 542 359,75 zł

Dokumenty do pobrania

(należy podpisać odręcznie oraz wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście)

 

 

Biuro projektu:

26-600Radom , ul. Żeromskiego 94 pok. 206


HARMONOGRAMY:

Harmonogram trening gr. 1 - ZAD-2
Harmonogram szkolenia gr. 1
Harmonogram trening gr2 zad_2.pdf
Harmonogram szkolenia gr_2.pdf