Obsługa prawna

Certyfikaty

Euro-Kosult Sp. z o.o. posiada Certyfikat ISO 9001:2008 potwierdzający, że System Zarządzania Jakością funkcjonujący w Spółce spełnia wymagania normy ISO 9001:2008 w zakresie: przygotowania i realizacji szkoleń oraz projektów na rynku krajowym i międzynarodowym. Usługi informacyjne i doradcze.

Nadzór nad Systemem Zarządzania Jakością w obszarach objętych certyfikacją, sprawuje jednostka certyfikacyjna: Q&R Polska Sp.z o.o.

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 został wdrożony w ramach projektu "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup usług doradczych" realizowanego na podstawie umowy z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie działającą w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez  Zarząd Województwa Lubelskiego.

Projekt "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup usług doradczych" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013, oś Priorytetowa: I. Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie: 1.7 współfinansowanego ze środków europejskich i dotacji celowej.


Posiadamy Akredytację Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, który jest jednostką autoryzowaną przez Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa (IIW) i Europejską Federację Spawalniczą (EWF) oraz akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) w Warszawie. W roku 2004 Instytut Spawalnictwa został autoryzowany przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej i od 1 maja 2004 r. jest notyfikowany w Unii Europejskiej między innymi jako jednostka działająca w zakresie certyfikowania personelu.