Nowa perspektywa dla rolnika (woj. dolnośląskie)

Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu organizowanym w ramach projektu „Nowa perspektywa dla rolnika" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Budżetu Państwa.

W ramach szkolenia nabędziecie Państwo umiejętności i kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu:

Operator/-ka koparko-ładowarki lub Opiekun/ka środowiskowy/wa

O PROJEKCIE:

Projekt „Nowa perspektywa dla rolnika" jest odpowiedzią na potrzebę dostosowania polskiego rolnictwa do zmieniających się warunków produkcji i wzrostu konkurencji na rynku.

Występująca w woj. dolnośląskim niekorzystna struktura rolna i społeczna charakteryzująca się rozdrobnieniem gospodarstw i nadwyżką siły roboczej na obszarach wiejskich przekłada się na wysoką stopą bezrobocia.

Celem projektu „Nowa perspektywa dla rolnika" jest, zatem przekwalifikowanie osób bezrobotnych zamieszkujących obszary wiejskie i umożliwienie ww. osobom zatrudnienie poza sektorem rolniczym.

Oferowane szkolenia związane z branżą budowlaną oraz opieką zdrowotną pozwalają skierować wsparcie zarówno dla mężczyzn i kobiet.

 

INFORMACJE DLA ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM:

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Zapewniamy zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie, materiały szkoleniowe, ubezpieczenie uczestników szkolenia, badania lekarskie (dla operatorów)

Zajęcia odbywać się będą w dni powszednie

Szkolenia zakończone zostaną egzaminem (szkolenie na operatora koparko-ładowarki zakończy się egzaminem państwowym przed komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego)

Uczestnikom projektu dodatkowo zostanie udzielone wsparcie w formie indywidualnego poradnictwa zawodowego.

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU?

Szkolenie skierowane jest do:

Osób dorosłych, które z własnej inicjatywy chciałyby odejść z rolnictwa (rolnicy i domownicy), zamieszkałe lub pracujące na terenie woj. dolnośląskiego.

Dla osób zainteresowanych udziałem w szkoleniu:

„Operator/ka koparko-ładowarki" wymagane jest spełnienie następujących kryteriów:

Wykształcenie min. podstawowe

Ukończone 18 lat

Pozytywny wynik badań lekarskich o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora koparko-ładowarek

„Opiekun/ka środowiskowy/wa" wymagane jest spełnienie następujących kryteriów:

Wykształcenie min. podstawowe

Ukończone 18 lat

Posiadanie aktualnej książeczki zdrowia

Predyspozycje fizyczne i psychiczne do opieki na osobami starszymi i niepełnosprawnymi

Zdolności organizacyjne

 

ZASADY REKRUTACJI:

Formy zgłaszaniasię uczestników do projektu:

Osobiście w biurze projektu lub listownie (poczta tradycyjna)

Po zakończeniu zbierania zgłoszeń (formularz zgłoszeniowy) sporządzona zostanie lista uczestników projektu, przy której tworzeniu obowiązywać będzie system punktowy wg. którego preferowane będą:

Osoby poniżej 24 roku życia

Osoby powyżej 45 roku życia

Osoby posiadające wykształcenie podstawowe (weryfikowane na podstawie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym)

Osoby wykazujące się wysoką motywacją do wzięcia udziału w projekcie, a także Kolejność zgłoszeń


Dokumenty do pobrania (należy podpisać odręcznie oraz wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście):

KONTAKT:

Euro-Konsult sp. z o.o.

ul. Kamienna 145

50-516 Wrocław

tel. 71 369 76 50